میکروسمنت آشپزخانه بیدزرد شیراز

در این پروژه، میکروسمنت خودرنگ پرسلان بین کابینتی در رنگ کلودی اجرا شده است.